W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
PIN:
Nr karty:

Regulamin Akcji „programpremia”


1. Słownik użytych pojęć
:

1.1. ORGANIZATOR – TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań.

1.2. SELGROS - hale sieci SELGROS Cash & Carry na terenie Polski.

1.3 programpremia - program lojalnościowy skierowany do przedsiębiorców dokonujących zakupów towarów wybranych marek w sieci SELGROS.

1.4. UCZESTNIK – firma/przedsiębiorca posiadający kartę Selgros, przez którego został wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, dokonujący w halach SELGROS zakupów towarów objętych programpremia i spełniający wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu.

1.5. TOWAR – wybrane marki produktów sprzedawane w SELGROS, których zakup powoduje przyznanie punktów w programpremia. Wykaz towarów jest dostępny na panelu WWW.

1.6. PRODUCENT – firma, której towar bierze udział w programpremia.

1.7. KATALOG programpremia – wydawnictwo informujące o zasadach programpremia, zasadach przyznawania punktów oraz zawierające listę nagród, na które UCZESTNIK może wymieniać zgromadzone punkty.

1.8. NAGRODA – określony w katalogu programpremia lub na panelu WWW produkt, bon towarowy oferowany w zamian za zgromadzone punkty na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE.

1.9. KONTO – zbiór danych dotyczących UCZESTNIKA wraz z ilością punktów.

1.10. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz, na którym UCZESTNIK potwierdza przystąpienie do programpremia.

1.11. ANEKS DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO – formularz, na który Uczestnik dokonuje zmiany danych umieszczonych na pierwotnym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

1.12. DOK – Dział Obsługi Klienta w SELGROS.

1.13. PANEL WWW – strona internetowa zawieszona na domenie www.program-premia.pl zawierająca wszystkie informacje dotyczące programpremia oraz panel zarządzania kontem UCZESTNIKA.

1.14. TELESERWIS - Biuro Obsługi Uczestników pracujące każdego dnia roboczego w godz.: 8.00-16.00 pod numerem telefonu

+48 61 830 00 95 (opłata zgodna z taryfą dzwoniącego).

2. Postanowienia ogólne:

2.1. programpremia skierowany jest wyłącznie do firm i przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów towarów w halach Selgros na terenie Polski. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestniczenia w programpremia.

2.2. programpremia trwa od 29-05-2006 do 30-04-2020

2.3. Jeśli uczestnik programpremia naruszy zasady regulaminu, organizator na prawo skasować naliczone dla niego punkty oraz wykluczyć go z udziału w programpremia.

2.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, katalogu programpremia oraz czasu trwania programpremia informując o tym uczestników poprzez panel WWW oraz informację w DOK Selgros. Zmiany będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

2.5. W programpremia nie mogą brać udziału pracownicy ani rodziny: organizatora, producentów oraz Selgros.


3. Przystąpienie do PROGRAMU PREMIA:

3.1. Przystąpienie do programpremia i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne.

3.2. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na panelu WWW i w DOK.

3.3. Warunkiem wzięcia udziału w programpremia jest:

3.3.1. Czytelne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika i posiadającą jedną z kart wystawioną na uczestnika.

3.3.2. Przekazanie formularza zgłoszeniowego do DOK.

3.4. Warunkiem rejestracji w systemie programpremia jest pozytywna weryfikacja danych uczestnika umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym z danymi uczestnika w systemie klientów Selgros. Brak zgodności danych klienta na formularzu zgłoszeniowym z danymi w systemie klientów Selgros, skutkuje niezarejestrowaniem uczestnika w programpremia. Rejestracja bądź odmowa rejestracji w systemie programpremia następuje nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia formularza zgłoszeniowego.

3.5. Nieczytelne, niekompletne lub niezgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie będzie skutkowało włączeniem uczestnika do programpremia.

3.6. Każdy uczestnik przystępujący do programpremia poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki, oraz że posiada uprawnienia do reprezentowania firmy i zaciągania na jej rzecz zobowiązań.

3.7. Uczestnik jest identyfikowany w programpremia poprzez numer klienta widniejący na karcie klienta Selgros (pierwsze osiem cyfr).

3.8. W przypadku, gdy uczestnik dysponuje kilkoma kartami klienta, zarządzającym kontem uczestnika może być tylko osoba, która podpisała formularz zgłoszeniowy zgodnie z 3.3.1. Jeśli osoba ta straciła swoje uprawnienia, uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji danych za pomocą aneksu formularza zgłoszeniowego dostępnego w DOK.

3.9. Uczestnicy, po zarejestrowaniu ich w systemie programpremia, otrzymują PIN programpremia drogą wskazaną w formularzu zgłoszeniowym. PIN przyznany uczestnikowi niezbędny będzie do logowania się na panelu WWW. PIN zostanie udostępniony w ciągu 30 dni od daty złożenia formularza zgłoszeniowego w DOK.

3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez uczestnika PIN osobie nieupoważnionej, jego utratę, kradzież lub użycie go niezgodnie z przeznaczeniem.

3.11. Każdy uczestnik w przypadku wystąpienia zmiany danych podanych na formularzu zgłoszeniowym jest zobowiązany do aktualizacji danych za pomocą aneksu do formularza zgłoszeniowego dostępnego w DOK.

3.12. Każdy uczestnik może dokonać zmiany numeru PIN lub poprosić o ponowne podanie numeru PIN na panelu WWW.

 

4. Rozpoczęcie naliczania punktów:

4.1 Naliczanie punktów rozpoczyna się po dokonaniu rejestracji uczestnika w systemie programpremia.


5. Gromadzenie punktów:


5.1. Towary objęte programpremia oraz liczba naliczanych za nie punktów mogą się zmieniać w trakcie trwania programu. Punkty naliczane są za zakup towarów określonych szczegółowo na panelu WWW.

5.2. Towary objęte programpremia zakwalifikowane są w trzy grupy odpowiednio oznaczone przy ich etykietach cenowych:

5.2.1.Zakup produktów z grupy : za każde 10 zł netto – naliczone zostają 4 punkty.

5.2.2. Zakup produktów z grupy : za każde 10 zł netto – naliczone zostają 2 punkty.

5.2.3. Zakup produktów z grupy : za każde 10 zł netto – naliczony zostaje 1 punkt.

5.3. Punkty naliczane są jako liczby ułamkowe. Wartości ułamkowe zaokrągla się.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu naliczania punktów

5.5. Punkty przyznane uczestnikowi zostają zarejestrowane na jego koncie i są widoczne na panelu WWW z 48h opóźnieniem. Kompletacja pełnych danych punktowych może odbywać się na koncie uczestnika w terminie do 10 dni.

5.6. Uczestnik może sprawdzić stan konta poprzez zalogowanie się na panel WWW za pomocą przyznanego mu PIN-u (bezpłatnie).

5.7. W razie stwierdzenia, że punkty zostały zebrane w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody i wykluczenia uczestnika z programpremia.

5.8. Punkty naliczane na kontach różnych uczestników nie mogą być sumowane.

5.9. Punkty nie będą naliczane przy zakupach towarów kupowanych po cenach specjalnych lub w ramach transakcji specjalnych.

5.10. W przypadku zwrotu zakupionych towarów z konta uczestnika zostanie zdjęta liczba punktów odpowiadająca liczbie naliczonej za zakup tych towarów.


6. Nagrody:


6.1. Dokładna lista nagród znajduje się w katalogu programpremia oraz na panelu WWW.

6.2. Nagrody odbierane są w halach Selgros.

6.3. Punkty gromadzone przez uczestników w trakcie trwania programpremia będą mogły być wymienione na nagrody znajdujące się w aktualnym katalogu programpremia, jak i na panelu WWW. W przypadku rozbieżności pomiędzy nimi, wiążącą jest wersja na panelu WWW. Każda nagroda ma przypisaną wartość punktową.

6.4. Zdjęcia i parametry nagród ujętych w katalogu programpremia i na panelu WWW mają charakter informacyjny. Nagroda nie obejmuje jej instalacji, złożenia, montażu dodatkowych elementów ani innych podobnych świadczeń.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowej nagrody, jak również do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania nagrody z katalogu programpremia i panelu WWW

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej przez uczestnika nagrody inną o porównywalnych parametrach i wartości punktowej.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i trwałość nagród.

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród dostarczonych w ramach programpremia oraz za szkody powstałe w wyniku tych wad, a także w wyniku nieprawidłowego używania nagród.

6.9. W przypadku ujawnienia się wad nagród, uczestnicy mogą wykonywać uprawnienia gwarancyjne przyznane przez producentów nagród. Reklamacje takie winny być kierowane do producenta tych nagród na podstawie karty gwarancyjnej lub innego dokumentu uprawniającego do realizacji gwarancji.

6.10. Otrzymana nagroda nie podlega zwrotowi, wymianie na inną lub zamianie na równowartość w gotówce.


7. Wymiana punktów
programpremia na NAGRODY::

7.1. Na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie uczestnicy mogą w dowolnym momencie wymieniać punkty na nagrody umieszczone w katalogu i na panelu WWW aktualne w chwili zamówienia.

7.2. Nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę. Nie mogą być wymienione również na nagrody o wyższej wartości w połączeniu z dopłatą dokonaną przez uczestnika.

7.3. Uczestnik może wymienić punkty na nagrodę, jeżeli posiada ważną kartę klienta Selgros o numerze wskazanym na formularzu zgłoszeniowym oraz zebrał wystarczającą liczbę punktów, określoną w katalogu programpremia i na panelu WWW.

7.4. Uczestnik może odbierać nagrody tylko za punkty zgromadzone na jednym koncie.

7.5. Zamówienie nagrody przez uczestnika powoduje obniżenie stanu konta o liczbę punktów przypisanych danej nagrodzie w katalogu programpremia i na panelu WWW.

7.6. Zamówienie może być anulowane na prośbę UCZESTNIKA.

7.7. Do zamówienia nagrody konieczna jest znajomość PIN.

7.8. Punkty zgromadzone przez Uczestnika wygasają po upływie 30 miesięcy od ich naliczenia, jeżeli w tym okresie Uczestnik nie wymienił ich na nagrody. Punkty nie wymienione na nagrody w okresie 30 miesięcy od ich naliczenia są usuwane z konta Uczestnika. Niniejszy punkt wchodzi w życie z dniem 01.01.2009r.


8. Sposób odbioru NAGRÓD:

8.1. Do odbioru nagrody w imieniu uczestnika uprawniona jest osoba, która została podana na formularzu zgłoszeniowym. Jeśli osoba ta straciła swoje uprawnienia w czasie trwania programpremia, uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji danych osoby uprawnionej za pomocą aneksu do formularza zgłoszeniowego.

8.2. Nagroda zostaje przygotowana na podstawie zamówienia złożonego na panelu WWW.

8.3. Zamówione nagrody. będą do osobistego odbioru w DOK, w hali wskazanej przez uczestnika na formularzu zgłoszeniowym. Podany adres hali musi być zgodny z halą, w której jest zerejestrowany jako uczestnik programpremia.

8.4. Przy odbiorze nagrody uczestnik okazuje dokument tożsamości oraz podpisuje protokół przekazania nagrody. Odmowa podpisania protokołu przekazania nagrody skutkować będzie nie wydaniem nagrody.

8.5. Jeżeli uczestnik nie odbierze nagrody w terminie 45 dni od dnia złożenia zamówienia na panelu WWW, będzie to równoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody. Punkty będące równowartością nagrody podlegają ponownemu dopisaniu do konta uczestnika.

8.6. Ostateczny termin zamawiania nagród i zamiany punktów na nagrody przypada na dzień 06.05.2020. Jeżeli uczestnik nie złoży zamówienia w tym terminie, zgromadzone i niewykorzystane przez niego punkty ulegają przepadkowi, zaś uprawnienie do zamiany punktów na nagrody ostatecznie wygasa.

8.7. Organizator zastrzega sobie trzydziestodniowy termin realizacji dostawy nagród liczony od dnia złożenia zamówienia przez uczestnika.

8.8. Informacji o dostępności nagród z grupy opisanej w pkt 8.3. będzie udzielał DOK.


9.Postępowanie reklamacyjne:

9.1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać: pełne dane uczestnika, adres hali Selgros, w której został złożony formularz zgłoszeniowy, jak również dokładne wskazanie przyczyny reklamacji.

9.2. W przypadku reklamacji dotyczącej ilości punktów konieczne jest dostarczenie do organizatora listem poleconym kopii faktur z zaznaczonymi towarami.

9.3. Reklamacja rozpatrywana będzie przez organizatora w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

9.4. O decyzji dotyczącej reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

9.5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom.

9.6. Decyzja organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


10.Dane uczestników:

10.Dane uczestników; przetwarzanie; informacje dot. danych osobowych:

10.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Selgros: Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul Zamenhofa 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000045597, NIP: 781-10-11-998, kapitał zakładowy: 310.000.000,00 zł.

10.2. Administrator powierza organizatorowi, tj. TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60l123 Poznań, KRS nr 0000255462 w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem programpremia.

10.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 2016/679 (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z programpremia, w szczególności weryfikacją prawa do nagrody, wydania nagród, rozpatrzeniem reklamacji, sprawozdawczością podatkową. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, o której mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10.5.Administrator informuje, że:
1) dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez ww. organizatora lub Administratora w okresie uczestnictwa uczestnika w programpremia oraz w okresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zobowiązań związanych z porgramempremia. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na ww. organizatorze oraz administratorze obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku sprzeciwu uczestnika, w tym okresie jego dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ww. podmiotów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów uczestnika, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego zgody, będzie to trwało nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę wycofa. Przykładowo, dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy łączącej uczestnika i administratora lub organizatora w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług muszą być przechowywane przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2) uczestnik może złożyć do Administratora wniosek dotyczycący jego danych osobowych o:
a) poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych
d) przeniesienie danych do innego administratora danych
3) na wniosek uczestnika zostanie mu udzielone potwierdzenie, czy jego dane osobowe są nadal przetwarzane oraz, że uczestnik ma do nich dostęp.
4) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych uczestnika odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody, uczestnik może tę zgodę w każdej chwili wycofać.
5) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) dane osobowe uczestnika mogą być udostępnione:
a) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności:
I. podwykonawcom w procesie organizacji programpremia, w tym w szczególności organizatorowi;
II. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne;
III. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
IV. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym prawne;
b) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
I. operatorom pocztowym
II. bankom i instytucjom płatniczym;

10.6.Kontakt do inspektora ochrony danych: Transgourmet Polska Sp. z o.o. Inspektor Danych Osobowych, ul Zamenhofa 133, 61-131 Poznań.

10.7 Uczestnik, podpisując formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych dla celów programpremia. Uczestnik zgadza się również na udostępnienie ich organizatorowi w zakresie realizacji programpremia.

10.8 Uczestnik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Administratora o zmianie danych osobowych zgłoszonych do programpremia. Informację o zmianie Uczestnik zobowiązany jest przekazać poprzez wypełnienie Aneksu do Formularza Zgłoszeniowego i złożenie go w DOK Selgros.

10.9 Biorąc udział w programiepremia uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuję politykę prywatności Administratora i inne informacje dostępne na stronie http://www.selgros.pl/polityka-prywatnosci

11.Opłaty i podatki:

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki i opłaty, do uiszczenia których mogą być zobowiązani uczestnicy w związku z udziałem w programie i uzyskaniem nagród.

11.2. Udział w programpremia odbywa się w ramach prowadzonej przez uczestników działalności gospodarczej. Wartość nagrody zostanie podana przy wydaniu nagrody uczestnikowi na protokole przekazania nagrody. W przypadku nagród odebranych przez podmioty gospodarcze: spółki z o.o., spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wartość nagrody stanowi dla podatnika przychód z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Od pozostałych laureatów, przed wydaniem nagrody, pobrany zostaniezryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody.


12.Odpowiedzialność ORGANIZATORA:

12.1. Odpowiedzialność organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wartości przysługującej mu nagrody.

12.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską i firmy kurierskie listów, przesyłek oraz za działanie poczty elektronicznej wysyłanej do i przez uczestników w związku z przebiegiem programpremia.

12.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie korespondencji, w przypadku, gdy uczestnik zmienił adres podany na formularzu zgłoszeniowym i nie zgłosił tej zmiany organizatorowi.

12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w komunikacji SMS, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika lub operatora telefonii komórkowej.

12.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w katalogu oraz na panelu WWW przez producentów oraz innych reklamodawców.

12.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika, m.in. błędne podanie danych adresowych, nr telefonu, itp.

12.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci telekomunikacyjnych, uniemożliwiające czasowy dostęp do panelu WWW oraz opóźnienia w naliczaniu punktów.


13
. Postanowienia końcowe:

13.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z programpremia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

13.2. Prawa i obowiązki uczestników i organizatora określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o programpremia dostępne na materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

13.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, w punktach DOK oraz na panelu WWW programpremia.

 

 

Infolinia: tel. +48 61 830 00 95


Polityka prywatności i cookies